SAOPCENJAfin1

Tokom proteklih dana, održavani su sastanci Operativnog štaba koji je formiran na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona po zavedenoj akciji „Srebrenica 2023“, u čijem sastavu su bili rukovodni policijski službenici organizacionih jedinica. Takođe je na nivou Uprave policije donesen Plan mjera i radnji po zavedenoj akciji, koje je usklađen sa planom i aktivnostima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, sa ciljem osiguranja svih aktivnosti koje su poduzimane u povodu obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava genocida.

Na održanim sastancima su konkretizovane i utvrđene obaveze i zadaci svih članova Štaba u cilju organizovanja i realizacije zadataka koji se tiču obezbjeđenja kretanja svih građana na putu za Srebrenicu, kao i poduzimanja drugih mjera i radnji na realizaciji svih aktivnosti predviđenih za 11.07.2023. godine. Takođe su konkretizovane sve obaveze iz Plana, prvenstveno u kontekstu planiranja i organizovanja osiguranja konvoja sa tabutima identificiranih žrtava genocida koje su ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima, a koji je krenuo dana 09.07.2023. godine, u 10,00 sati, sa platoa JKP „Gradska groblja“ u Visokom.

Sve policijske stanice na području iz nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su poduzimale aktivnosti na stvaranju sigurnog ambijenta za bezbjedan odlazak svih gostiju i građana u Srebrenicu. U tom kontekstu, a u skladu sa planiranim aktivnostima, intenzivno se radilo na prikupljanju operativnih podataka i drugih bezbjednosno interesantnih saznanja o kretanju građana i konvoja za Srebrenicu, te su intenzivirane kontrole u saobraćaju i obezbjeđene sve trase kretanja, kako vozila i konvoja sa našeg područja, tako i vozila sa područja drugih kantona koja su prolazila kroz naše područje. Takođe su poduzimane i druge mjere i radnje u okviru fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, predviđene i utvrđene donesenim Planom obezbjeđenja.

Svi autobusi sa putnicima, koji su iz općina Zeničko-dobojskog kantona na dan obilježavanja godišnjice genocida krenuli za Srebrenicu, su se u večernjim satima bezbjedno vratili na područje Zeničko-dobojskog kantona i isti su bili u stalnoj pratnji policijskih službenika.

Takođe su od strane policijskih timova poduzimane aktivnosti na osiguranju i pratnji delegacije Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je bila u Memorijalnom centru u Potočarima i odala počast žrtvama genocida u Srebrenici.

                                                                                                                              Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje