logofin3

Uprava policije vrši upravne, stručne i druge poslove na području Kantona koji se odnose na neposrednu provedbu Zakona i Ustava Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine po pitanjima unutarnjih poslova, a naročito: 

 • zaštitu života, osobne  i imovinske sigurnosti  građana;
 • poslove održavanja javnoga reda i mira;
 • sprečavanje, otkrivanje i istrage kaznenih dijela i prekršaja iz mjerodavnosti Kantona;
 • poslove u vezi sa održavanjem javnih skupova;
 • poslove u vezi kontrole i reguliranja prometa;
 • osiguranju određenih osoba i objekata Kantona;
 • poslove i zadatke policije, osim poslova koji su u mjerodavnosti policije Federacije;
 • poslove i zadatke policije koje Ministarstvu povjeri Federalno ministarstvo unutarnjih poslova;
 • poslove i zadatke u vezi sa nabavkom, posjedovanjem i nošenjem oružja i streljiva;
 • praćenje, usmjeravanje i usklađivanje rada policijskih uprava, naročito u poslovima i zadacima policije, a u složenijim slučajevima po potrebi i neposrednom peduzimanje mjera spriječavanja i otkrivanja kaznenih dijela, te pronalaženju i uhićenju njihovih počinitelja, pružanje strućne pomoći policijskim upravama, te obavljanje nadzora nad njihovim radom;
 • planiranje i realiziranje stručnog osposobljavanja i  usavršavanja;
 • prikupljanje i analize  informacija i podataka  o kaznenim djelima i prekršajima,   kao i o ukupnoj   sigurnosnoj situaciji  u Kantonu;
 • vođenje statističkih i operativnih evidencija potrebnih za obavljanje zadataka  iz svoje mjerodavnosti  sukladno relevantnim zakonima i drugim propisima;
 • pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama;
 • vođenju internih i stegovnih postupaka zbog povreda službene dužnosti;
 • nadzoru i  kontroli rada policijskih službenika;
 • praćenju primjene zakonskih i drugih propisa i predlaganje izmjena;
 • raspisivanje i objavljivanje potraga;
 • pružanju pomoći radi osiguravanja i obavljanja poslova i zadataka koji spadaju u mjerodavnost drugih državnih tijela i drugih pravnih osoba, kada oni na temelju zakona  vrše javne ovlasti i ako prigodom izvršenja tih poslova i zadataka naiđu na fizički otpor ili se takav otpor može utemeljeno očekivati;
 • skrbljenju  o materijalno-tehničkom opremanju;
 • analizi, pračenju i procjeni stanja u oblasti sigurnosti, osiguranju internog i eksternog informiranja i statističkog izvješćivanja o radu;
 • suradnjiu sa pravosudnim, državnim i drugim tijelima i pravnim osobama; 
 • pripremanju prijedloga ukupnog broja policijskih službenika u Upravi policije i mjerila za njezino popunjavanje;
 • obavljanju i drugih poslova koji su joj Zakonom o unutarnjim poslovima, Zakonom o policijskim službenicima i drugim propisima stavljeni u mjerodavnost.