logofin3

Kada je policija ovlaštena

da nekoga liši slobode?

Policija može neku osobu lišiti slobode nakon što je sproveden odgovarajući zakonski postupak i kada:

·        je osoba zatečena u vršenju krivičnog djela;

·        postoje osnovi sumnje da je osoba počinila krivično djelo.  

Koja ovlaštenja ima

policija u toku istrage?

Ukoliko postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo, policija će prikupiti sve podatke od značaja za policijsku istragu.

Kako bi to ostvarila, policija može: 

·    prikupljati podatke od pojedinaca;

·    ograničiti kretanje u nekom području kada je to hitno potrebno;

·    zadržati ljude do 6 sati na mjestu izvršenja krivičnog djela kako bi prikupila podatke;

·    vršiti pretrese u cilju pronalaženja pojedinaca ili dokaza;

·    vršiti pretres stana i drugih prostorija i pregledati određene dokumente;

·    pozivati građane na ispitivanje.  

 

Građani su dužni prijaviti

krivična djela i pomoći

policijsku istragu

Vaša prava i obaveze tokom policijske istrage…

IMATE PRAVO DA SE S VAMA OPHODI S POŠTOVANJEM I DOSTOJANSTVOM TOKOM CIJELE ISTRAGE. POLICIJA VAS MORA INFORMISATI O VAŠIM PRAVIMA

Ako se od Vas traži da dođete u policijsku stanicu radi ispitivanja, jer postoji mogućnost da raspolažete podacima od značaja za krivičnu istragu, VI NISTE obavezni:

·    otići u policijsku stanicu (ovo se odnosi samo na Federaciju);

·    otići u policijsku stanicu, ukoliko niste primili pismeni poziv (ovo se odnosi samo na Republiku Srpsku);

·   dati izjavu ili odgovor na bilo koje pitanje. 

Obavezni ste SAMO dati podatke o svom identitetu.

Kada Vas policija ispituje kao osumnjičenog, imate pravo:

·    na šutnju, osim pružanja podataka o svom identitetu;

·    na advokata, kao i da Vaš advokat bude prisutan tokom ispitivanja;

·    da budete obavješteni o onome što Vam se stavlja na teret, na jeziku koji razumijete;

·    zahtijevati da policija Vama i Vašem advokatu učini dostupnim sve činjenice i dokaze koji idu Vama u prilog.

Kada Vas policija pretresa ili vrši pretres Vašeg stana ili drugih prostorija imate pravo:

·    da vidite nalog za pretres prije nego što policija uđe u prostorije ili započne pretres; SAMO u izuzetnim okolnostima policija može izvršiti pretres bez naloga;

·    da budete prisutni u stanu ili da bude prisutan Vaš zastupnik, član porodice ili susjed;

·    da Vas pretrese službeno lice ženskog pola, ukoliko ste žena;

·    na potvrdu, kada policija privremeno oduzima Vaše predmete.

  

Ukoliko Vas policija liši slobode, imate pravo:

·    na advokata, koji Vam mora biti dodjeljen ukoliko ga ne možete priuštiti;

·    da budete obavješteni, na jeziku koji razumijete, o razlozima lišavanja slobode i onome što Vam se stavlja na teret;

·    zahtijevati da policija Vama i Vašem advokatu učini dostupnim sve činjnice i dokaze koji idu Vama u prilog;

·    na šutnju, osim pružanja podataka o svom identitetu;

·    zahtijevati da se neko od članova Vaše porodice obavijesti o Vašem lišavanju slobode. 

Morate biti sprovedeni istražnom sudiji bez odlaganja i u roku od 24 sata nakon lišavanja slobode. Ukoliko do toga ne dođe, policija je dužna da Vas oslobodi.

U Republici Srpskoj, samo u izuzetnim slučajevima, policija može odrediti mjeru pritvora protiv Vas u trajanju od 72 sata.

UKOLIKO SMATRATE DA SU VAŠA PRAVA NARUŠENA, IMATE PRAVO DA SE ŽALITE LOKALNOJ POLICIJI,

TUŽITELJU, OMBUDSMENU ILI EUPM-u 

Policajci su građani, koji žive među građanima i služe svima

VAŠA POLICIJA SLUŽI VAMA