SAOPCENJAfin1

                        BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Z E N I C A

UPRAVA POLICIJE

       KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE

    JAVNOG OGLAŠAVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dana: 06.04.2021. godine

Na osnovu odredbe člana 49. stav (3) tačka g) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14 i 2/18) i člana 20. stav (1) tačka g) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/19), u postupku po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona objavljenom dana 13. 10. 2020. godine u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje", Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje, o b j a v lj uj e:

Navedene liste možete preuzeti na linkovima!

NISU PRISTUPILI NA INTERVJU MLAĐI INSPEKTOR

NISU PRISTUPILI NA INTERVJU POLICAJAC

ZADOVOLJILI NA INTERVJU MLADJI INSPEKTOR

ZADOVOLJILI NA INTERVJU POLICAJAC