logofin3

  Uplatnica za pasoš za osobe preko 18. godina starosti

  Uplatnica za pasoš za osobe do 3 godine starosti

  Uplatnica za pasoš za osobe od 3 do 18 godina starosti

  Uplatnica za hitni pasoš

 

NAPOMENA: U rubriku Broj poreznog obveznika upišite vaš JMBG (matični broj).

U rubriku Općina upišite broj one općine na području koje podnosite zahtjev za izdavanje lične karte.

 

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se organizacionoj jedinici koja djeluje u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje putnih isprava u okviru IDDEEA projekta, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave dužan je, u zahtjevu za izdavanje putne isprave, pored ostalih podataka dati podatke o mjestu i općini u kojoj je upisan u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana BiH.

Putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH.

Državljanin BiH može posjedovati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Putnu ispravu smije upotrebljavati samo lice na čije ime je izdata.

Nosilac putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobna lica mogu putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja, ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, odnosno mora imati saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa ako putuje u pratnji drugog lica. Saglasnost oba roditelja nije potrebna:

 • ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,
 • ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta,
 • ako je jedan od roditelja nedostupan organu nadležnom za izdavanje putne isprave,
 • ako je jednom od roditelja odlukom suda dodjeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uslovljeno sagalsnošću oba roditelja.

Državljanin BiH koji boravi u inostranstvu bez pasoša obratit će se diplomatsko- konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu na čijem području lice boravi sa zahtjevom za izdavanje putnog lista radi povratka u BiH. Ukoliko državljanin BiH izgubi ili mu bude ukradena putna isprava u inostranstvu, dužan je gubitak odnosno nestanak putne isprave prijaviti diplomatsko- konzularnom predstavništvu BiH na čijem području boravi.

Nosilac putne isprave dužan je gubitak, uništenje ili krađu putne isprave prijaviti nadležnom policijskom organu na teritoriji na kojoj je izgubljena putna isprava.

Postupak za izdavanje putne isprave

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se na propisanom obrascu koji dobijete na lokaciji izdavanja ličnih dokumenata – bez naknade (adrese lokacija za izdavanje putnih isprava na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

Zahtjev za izdavanje putne isprave punoljetna osoba podnosi lično i prilaže sljedeću dokumentaciju :

 • ličnu kartu ili drugu javnu ispravu kojom se može utvrditi identitet i prebivalište,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uplata na ime takse.

Cijena putne isprave iznosi:

 • 50 KM
 • 40 KM za državljane u dobi od 3-18 godina
 • 30 KM za državljane koji nisu navršili 3 godine

Zahtjev za izdavanje putne isprave maloljetna osoba podnosi u pratnji jednog ili oba roditelja, odnosno zakonskog staratelja. Maloljetna lica moraju biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva.

Da bi se maloljetnom licu mogla izdati putna isprava potrebna je saglasnost za izdavanje putne isprave oba roditelja, odnosno zakonskog staratelja Saglasnost za izdavanje putne isprave maloljetnom licu daje se direktno na obrascu zahtjeva.

Ukoliko je jedan od roditelja preminuo dostavlja se izvod iz matične knjige umrlih na uvid.

Ako je brak roditelja razveden dostavlja se ovjerena kopija odluke suda, koja ostaje u spisu predmeta.

Zakonski rok za izdavanje putnih isprava je 30 dana, osim putnih isprava izdatih putem diplomatsko-konzularnih predstavništava, u kojem slučaju je rok 60 dana.

Izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog – hitni pasoš

Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog.

Nadležni organi izdaju putnu ispravu u roku najkasnije od 72 sati od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti potrebne dokaze.

Nadležni organ za izdavanje putnih isprava na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave izdat će putnu ispravu, s tim da podnosilac zahtjeva pored cijene putne isprave izdate u redovnom postupku (30 KM, 40 KM, 50 KM) zavisno od starosne dobi, dužan je uplatiti i naknadu za dodatne troškove u iznosu od 200 KM.

NAPOMENA: Državljani BiH koji žive u inostranstvu a koji svoja prava u smislu prijava/odjava prebivališta, evidentiranje JMB, pribavljanje uvjerenja o činjenicama o kojima ovo Ministarstvo vodi evidencije i sl., ne mogu ostvariti lično u zemlji porijekla, ista mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva putem ovlaštenog punomoćnika ili putem najbližeg Diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH.

Zakonska regulativa:
 • Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (“Službeni  glasnik BiH “, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 28/08, 33/08 i 39/08, 60/13),
 • Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet (“Službeni  glasnik BiH “, br. 55/09),
 • Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava (“Službeni  glasnik BiH “, br. 55/09),
 • Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte („Službeni glasnik BiH“ broj: 79/13)
 • Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o putnim ispravama (“Službeni  glasnik BiH" br. 55/09),
 • Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša (“Službeni  glasnik BiH “, br. 55/09),
 • Pravilnik o cijeni putenih isprava (“Službeni  glasnik BiH “, br. 86/14),
 • Uputstvo o postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog (“Službeni  glasnik BiH “, br. 86/14).