logofin3

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

SKUPŠTINA KANTONA

KOMISIJA ZA NADZOR RADA POLICIJE

PREDMET: IZVJEŠTAJ  O RADU UREDA ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

(01.01.2013.godine do 31.12.2013.godine.)

 

Osnov za izvještavanje Skupštine Osnov  za izvještavanje Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona sadržan je u odredbi člana 3.tačka m. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti (Službene novine ZE-DO Kantona broj: 12/09, 11/10): “pripremanje i slanje Kantonalnoj skupštini šestomjesečnih i godišnjih izvještaja putem Komisije Skupštine po pitanjima općenito vezanim za njegovu funkciju uključujući i pitanja koja zaslužuju pažnju Vlade, zbog svoje ozbiljnosti ili drugih posebnih okolnosti“.

 

 

 Uvod

Uspostavom Ureda za pritužbe javnosti, njegova struktura kao i nezavisnost u radu od linije rukovođenja Ministarsva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona, omogućava Uredu da na efikasan i transparentan način spriječava svako eventualno prekoračenje ovlaštenja  od strane policijskih službenika, neprofesionalno i nedolično ponašanje policijskih službenika. Obavještavanjem  podnosioca  pritužbe o preduzetim radnjama i činjenicama koje su utvrđene u rasvjetljavanju navoda iz pritužbe kao i prezentacijom zaključaka Ureda stvara se povjerenje kod građana i drugih podnosilaca žalbi, što je i bila intencija  Zakonodavca u uspostavi Ureda za pritužbe javnosti.

            Nadležnost ureda.

            Odredba člana 3. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti  jasno definiše odgovornost Ureda :

- praćenje svih žalbi dostavljenih Ministarstvu protiv službenika Ministarstva;

- nadgledanje istraga Odsjeka za unutarnju kontrolu;

- izdavanje naredbe za ponovnu istragu u slučaju gdje Ured nije zadovoljan istragom  Odsjeka za unutarnju kontrolu;

- nadgledanje podnesaka izvješće upućenih javnom tužiocu od strane  Odsjeka za unutarnju kontrolu gdje je utvrđena krivična odgovornost;

- nadgledanje sistema neformalnog rješavanja žalbi građana kako bi se osiguralo  da ne postoji vršenje pritisaka  od strane rukovoditelja na podnositelja žalbe;

- primanje izvješća od sudova  vezano za kaznene i druge navode o prekršajima gdje su službenici Ministarstva predmet istrage i/ili postupka;

- nadgledanje kazni izrečenih od strane prvostupanjskog i drugostupanjskog povjerenstva i njihovo sprovođenje  da bi se osigurala legalnost i dosljednost;

- obavještavanje podnositelja žalbe o rezultatu istrage u pismenoj formi u što kraćem roku;

- pokretanje zakonskog postupka  protiv podnositelja žalbe  u slučaju bilo kakve bezvrijedne , neutemeljene, lažne ili neosnovane žalbe;

- preporučuje stegovni postupak protiv službenika Odsijeka za unutarnju kontrolu ili rukovoditelja  zbog svjesnog  zanemarivanja ili neodgovarajućeg vođenja istrage;

- osiguravanje nezavisnosti Odsjeka za unutarnju kontrolu.Ured treba konsultirati za bilo koji premještaj službenika  Odsijeka za unutarnju kontrolu;

- Ured će pokrenuti mjere protiv bilo kojeg službenika Ministarstva koji zadržava,ometa  ili prikriva informacije vezane za bio koji predpostavljeni disciplinski postupak;

- pripremanje i slanje Kantonalnoj skupštini  šestomjesečnih i godišnjih izvještaja putem Povjerenstva Skupštine po pitanjima općenito vezanim za njegovu funkciju  uključujući i pitanja koja zaslužuju pažnju Vlade,zbog svoje ozbiljnosti ili drugih posebnih okolnosti.

Pregled održanih sjednica

            Ured  je u periodu od 01.01. do 31.12.2013.godine, održao 29 sjednica na kojima je razmatrao predstavke/žalbe građana, pravnih lica, unutrašnje žalbe zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova, anonimne predstavke policijskih službenika, anonimne predstavke građana, kao i  dopise i zahtjeve koji nemaju karakter  predstavki.